Stanovy

 


European heritage, o. z.

Stanovy

I.

Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je European heritage, o. z.

Sídlom združenia je Dolné Obdokovce 64, Dolné Obdokovce 951 02

II.

Ciele

Základným poslaním Združenia je ochrana životného prostredia, prírody a krajiny, ochrana zdravia ľudí. Praktická realizácia aktivít prospievajúcich k ochrane životného prostredia s cieľom podpory rozvíjania environmentálnych vedomostí. Tvorba environmentálnych projektov, ktorých cieľom je prehlbovať úctu k prírodnému a kultúrno-historickému bohatstvu Slovenskej republiky. Zachovanie historického dedičstva prvej a druhej svetovej vojny ich predmetov, artefaktov a pamiatok pre budúce generácie prostredníctvom zbierania predmetov do depozitárov, výstavami v múzeách a galériách, starostlivosť o ich historické pamiatky a miesta. Združenie bude usporadúvať výsadbu stromov a záhrad na rozširovanie a zachovanie prírodných dedičstiev. Uvedené činnosti bude združenie vykonávať so súhlasom vlastníkov. Združenie bude taktiež zamerané na  podporovanie kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a zachovanie historických pamiatok.

Združenie bude rozvíjať ručnú výrobu výrobkov a ich predaj

Ďalším cieľom je organizovanie charitatívnej činnosti potrebnej pre zachovanie prírodného a kultúrno-historického dedičstva vykonávnú pomocou zbierok, grantov, dotácií a v doplnkovom rozsahu aj z podnikania.

III.

Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

IV.

Práva a povinnosti členov

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.

Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti združenia.

V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.

Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku združenia.

Zhromaždenie volí a odvoláva radu.

Zhromaždenia sa schádza minimálne 2-krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.

Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra SR v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov.

Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

VI.

Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

Majetok a príjmy združenia môžu byt použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku. Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Združenie bude rozvíjať ručnú výrobu výrobkov a ich predaj.

Združenie môže v doplnkovom rozsahu za účelom podpory cieľa a poslania združenia vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na základe oprávnení vydaných podľa osobitných predpisov.

V Nitre, dňa 9.2 2022

Zameranie:

  • environment
  • iné združenia
  • prírodné, historické, kultúrne dedičstvo