Záchrana starej Európy

Staré miesta sú tam, kde sa začali naše životy, spomienky a príbehy. Spájajú nás s minulosťou, ukotvujú nás v prítomnosti a vedú nás do budúcnosti. Tieto miesta nás inšpirujú k vytvoreniu múdrejšej generácie, podporujú cestovný ruch a ním domáce obyvateľstvo

Historické miesta sú miesta kde sa písala história , vznikali nové priateľstvá, padali prvé bozky a lákajú ludí z celého sveta

Vďaka vášni a odhodlaniu našich podporovateľov chceme každý rok ochrániť stovky miest aby ich mohol vidieť každý.
Pomôžte nám zachrániť miesta, na ktorých záleží – pre nás samých, pre seba navzájom a pre našu spoločnú budúcnosť.

Kultúrne dedičstvo je dedičstvo hmotného a nehmotného dedičstva skupiny alebo spoločnosti , ktoré je zdedené po minulých generáciách. Nie všetky dedičstvá minulých generácií sú „dedičstvom“; dedičstvo je skôr produktom selekcie spoločnosťou.

Kultúrne dedičstvo zahŕňa hmotnú kultúru (ako sú budovy, pamiatky , krajiny, knihy, umelecké diela a artefakty), nehmotnú kultúru (ako folklór, tradície, jazyk a znalosti) a prírodné dedičstvo (vrátane kultúrne významných krajín a biodiverzity ). Tento výraz sa často používa v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa ochrany duševného vlastníctva pôvodných obyvateľov .

Definícia lokality kultúrneho dedičstva zahŕňa:

monumenty: architektonické diela, diela monumentálnych skulptúr a malieb, archeologické nálezy, nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré sú výnimočnou univerzálnou hodnotou z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
skupiny budov: skupiny samostatných alebo spojených budov ktoré, kvôli ich architektúre, homogenite alebo miestu v krajine majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
náleziská: diela človeka, alebo kombinácia prírodných a ľudských diel a miesta vrátane archeologických nálezísk, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z historického, estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska.

Slovensko potichu prichádza o kultúrne bohatstvo, zanikajú historické pamiatky
Bratislava 13. marca 2020 – Finančné dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok sú nedostatočné a často sú prideľované nesystémovo či netransparentne. Pri dnešnom nastavení pravidiel by minimálna obnova všetkých evidovaných pamiatok, ktoré sú v havarijnom stave, trvala 180 rokov. Slovensku chýba ucelený prehľad o financovaní obnovy či technickom stave pamiatok. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad SR na základe výsledkov kontroly dotácií, ktoré poskytuje ministerstvo kultúry na obnovu pamiatok. Za kontrolované obdobie rokov 2016 – 2018 ministerstvo preinvestovalo 57 miliónov eur, z ktorých 86% dalo na rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie. Národná autorita pre oblasť externej kontroly považuje za dôležité upraviť pravidlá hodnotenia žiadostí s dôrazom na transparentnosť celého procesu – A to je jeden z dôvodov prečo chceme prispieť

Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti. Pamiatky sú súčasťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie všetkých týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale najmä pochopenie ich hodnoty a pochopenie našej povinnosti túto hodnotu zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám.

Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je povinnosťou nás všetkých chrániť kultúrne dedičstvo

 

„Kto nepozná históriu, je odsúdený na jej opakovanie.“